top of page

CHEREMOYA ROCKS MY BLOCK

ԱՐԳԵԼԱՓԱԿԵԼ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՀԱՎԱՔԸ ԵՐԱԺՇՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՐՎԵՍՏԻՆ ԱՋԱԿՑԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ

Register your street today to become a party host and help us raise funds to support music and the arts at Cheremoya Avenue Elementary School. All hosts will receive a thank-you gift just for registering. A $500 fundraising goal is recommended but not mandatory. Every dollar counts!

Once you register, we'll reach out to discuss details and confirm your date.

 

At the end of party season, the street that raises the most money will get bragging rights,  a banner on Beachwood Canyon for one year, and the winning host will win a custom Cheremoya Rocks My Block swag bag and other special gifts. Please note. Parties that serve alcoholic beverages are NOT open to anyone under the legal age of 21.

Հասույթի 100%-ը աջակցում է Չերեմոյայում երաժշտության և արվեստի արդար հարստացմանը:

  • The Cheremoya Foundation Instagram
Չերեմոյա հիմնադրամ Չերեմոյա պողոտայի տարրական դպրոցի բլոկի երեկույթ
bottom of page